Säännöt

SÄÄNNÖT


PÄIVITETYT SÄÄNNÖT 17.08.2022 alkaen:

 

I YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimetään seuraksi, nimi on: Loviisan Seudun Eränkävijät ry. ja kotipaikka Loviisan kaupunki. Seuran kieli on suomi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi. Seuran toiminta-alue on Loviisan kaupunki lähikuntineen.

 

II SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 § Seuran tarkoituksena on vapaa-ajankalastuksen, kalavesien hoidon, sekä kalavesien tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen, sekä hyvän ja oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajankalastajiin.

3 § Seura toteuttaa tarkoitustaan: 1) Hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia, 2) Harjoittamalla kalavesien hoitoa, 3) Pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten ja ammattikalastajien kanssa vapaa-ajankalastusta koskevissa asioissa, 4) Järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä illanviettoja, 5) Harjoittamalla opiskelija- ja nuorisotoimintaa, 6) Järjestämällä kilpailuja ja näytöstilaisuuksia, 7) Järjestämällä kalastus- ja tutustumismatkoja jäsenilleen kotimaassa, 8) Luomalla yhteyksiä alan kotimaisiin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

 

III SEURAN JÄSENET

4 § Seuran jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut seuran tarkoituksesta. Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa ja jotka maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille.

Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä, kutsua henkilö, joka erikoisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5 § Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua eroilmoituksen jättämisestä. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja - oikeudet ovat voimassa normaalisti.

6 § Jos jäsen ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen hallituksen määräämänä aikana (seuraavan vuoden jäsenmaksun eräpäivään mennessä), syyllistyy kalastus- ja rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo seuran järjestyssääntöjä, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti taikka seuralle vahinkoa aiheuttaen, voi hallitus rikkomuksen laadun tai seuraamukset huomioon ottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon seuran kalastustarkoitusta varten hallussaan olevalla maa- ja vesialueella tai erottaa seurasta.

7 § Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

IV SEURAN TOIMIELIMET

8 § Seuran toimielimet ovat seuran kokous ts. vuosikokous ja hallitus.

9 § Seuran kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

10 § Seuralla on vuosittain yksi varsinainen kokous. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.

Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokouskutsut on lähetettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus hallitukselle on esitetty.

Seuran kokouksista on ilmoitettava kullekin jäsenelle kahta viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä. Jäsenille menevän kokouskutsun tulee sisältää luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Jos seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokoukseen käsiteltäväksi, on asia esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

11 § Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii. Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan, se mielipide, jonka kannalla puheenjohtaja on. Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

12 § Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Kokouksen avaus 2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa 5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 8) Toimitetaan seuran hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten, kolmesta kuuteen (3-6) henkilöä, vaalit 9) Valitaan toimikunnat 10) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 11) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 12) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 13) Vahvistetaan toimintasuunnitelma 14) Käsitellään seuran hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat 15) Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat 16) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Seuran asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen ( 3-6 ) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi. Hallitus valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee seuralle taloudenhoitajan ja sihteerin jotka voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi päättää hallituksen jäsenten oikeudesta osallistua hallitukseen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 1) Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 2) Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 3) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksien ja tavoitteiden mukaisesti 4) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 5) Vastata sen järjestön, jossa seura on jäsenenä, sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista 6) Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista 7) Pitää jäsenluetteloa 8) Hoitaa seuran taloutta 9) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 10) Hyväksyä ja erottaa jäsenet 11) Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 12) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 13) Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

V SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

VI TILIT

16 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

VII SEURAN LOPETTAMINEN

17 § Seuran purkaminen ratkaistaan kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, jos niissä kummassakin vähintään 2/3 annetuista äänistä purkamista kannattaa. Yhdistyksen varat luovutetaan johonkin yhdistyksen aatteen mukaiseen tarkoitukseen, jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.